رشته والیبال ، بازیکنان والیبالیست ، آموزش والیبال ، خطادروالیبال ، آموزش گام به گام والیبال ، بردوباخت در والیبال ، قوانین دروالیبال

معرفی رشته والیبال۱- والیبال در سال ۱۸۹٥ برابر با ۱۲۷٤ شمسی، توسط شخصی به نام ویلیام مورگان آمریکایی ابداع شد.
۲- نام والیبال در ابتدا مین تونت بوده است.
۳- والیبال در ابتدا ۹ نفره بوده و قوانین خاصی نداشته است.
٤- طول زمین والیبال ۱۸ و عرض آن ۹ است.قسمت دوم
۱- یک تیم والیبال متشكل از ۶ تا ۱۲ بازیکن می باشد كه از این تعداد یک نفر بازیکن لیبرو – آزاد است.
۲- وظایف کاپیتان: شركت در قرعه كشی – انتخاب زمین یا سرویس اول
۳- کاپیتان با نوار ۸ سانتی روی سینه زیر شماره شناخته می شود.
٤- كفش مسابقات نباید یکرنگ باشد.قسمت سوم
کاپیتان یک تیم والیبال در دو بخش کاپیتان تیم و کاپیتان بازی فعالیت دارد. فقط کاپیتان حق صحبت با داور را دارد.
حضور هر تیم با كمتر از ۶ بازیکن در مسابقه به باخت آن تیم ختم می شود.
در سیستم بازی تنبیهات شامل جرائم مختلف است.
دریافت كارت زرد مساوی است با از دست دادن یک امتیاز و سرویس دریافت كارت قرمز باعث اخراج فرد می شود و امتیاز سرویس را از دست نمی دهد. دریافت كارت زرد و قرمز باعث اخراج فرد از جریان بازی و سالن می شود. یک بازی شامل ٥ گیم است و هر گیم ۲٥ امتیازی، گیم پنجم ۱٥ امتیازی است و هر تیم که سه گیم را ببَرد، برنده نهایی است.
در هر گیم دو تایم اوت و ۶ تعویض وجود دارد.قسمت چهارم
۱- مربی به دو طریق بازیکن را تعویض می كند:
۱) استفاده از وسایل الكترونیک
۲) اعلام تعویض با صدای بلند توسط مربی
۲- دادن علامت تعویض قبل از تعویض توسط مربی ضروری است و تعداد تعویض با انگشتان دست نشان داده می شود.
۳- برای تعویض مجدد بایستی ۱ امتیاز (یک رالی) رد و بدل شود.
٤- داشتن راكت شماره دار برای تعویض ضروری است.
٥- هنگام دفاع برخورد توپ به دست بازیکن مدافع، یک ضربه حساب نمی شود.
۶- وقفه های قانونی، تایم اوت و تعویض است.قسمت پنجم
۱- عدم اطلاع مربی از قوانین، جرایمی را در پی دارد.
۲- اولین جریمه تاخیر، اخطار تاخیر است.
۳- وقفه ها می تواند به دلایل: قطع برق- پارگی تور- شكستگی آنتن باشد.
٤- در جا به جایی سالن به هر دلیل، بازی گیم آخر، از ابتدا شروع می شود.
٥- در مورد قطع بازی در یک سالن تا ٤ ساعت، ادامه بازی از امتیاز آخر است.قسمت ششم
۱- رفتار ناپسند بازیکن در ابتدا اخطار شفاهی دارد.
۲- رفتار ناپسند بعدی بازیکن، باعث كارت زرد می شود و توپ را برای سرویس به تیم مقابل می دهند.
۳- یک تیم در داشتن یا نداشتن لیبرو مختار است.
٤- شماره بازیکنان از ۱ الی ۱۸ مجاز است.
٥- لیبرو بازیکن دفاعی است و حق سرویس، آبشار، حمله و دفاع ندارد.
۶- لیبرو بدون اجازه داور وقتی كه بازی در جریان نباشد در منطقه چهار می تواند تعویض شود.
۷- در صورت مصدومیت لیبرو با اجازه داور فقط برای آن بازی، فرد دیگری لیبرو می شود.قسمت هفتم
۱- قوانین در والیبال شامل ۲۸ مورد می باشد.
۲- در پایان هر ست، تیم ها، زمین ها را عوض می كنند.
۳- وقفه بین هر ست ۳ دقیقه می باشد.
٤- در مسابقات مهم می توان وقفه بین ست ها را تا ۱٠ دقیقه افزایش داد.
٥- استتار: پوشاندن بازیکن سرویس زننده و توپ تا هنگام ورود به زمین حریف توسط دیگر بازیکنان را استتار گویند.
۶- استتار به دو صورت فردی و گروهی می باشد.
۷- خطاهای سرویس:
۱) مدت زمان سرویس از سوت داور ۸ ثانیه می باشد.
۲) جا نگرفتن در منطقه سرویس.
۳) پای سرویس زننده روی خط قرار می گیرد.
٤) با دو دست یا سر و پا بزند.
٥) رعایت نكردن چرخش.
۶) رها نكردن توپ هنگام زدن سرویس.