بستن کروات ، آموزش بستن کروات ، درست گره زدن کراوات ، نحوه گره زدن کراوات ، آموزش تصویری گره زدن کروات ، طرزبستن کروات

آموزش تصویری گره زدن کروات
بسیاری از افراد دوست دارند تا از درست کره زدن کرواتآگاه بشوند. در اینجا در چندین مرحلهنحوه گره زدن کراوات را با کمک تصاویر به شما نشان می دهیم.

قدم اول:
ابتدا لبه پهن کراوات را در سمت راست نگاه دارید و آن را حدود 30 سانتی متر پایینتر از لبه باریک کروات بکشید.

قدم دوم:
همانند شکل،لبه پهن را از روی لبه باریک عبور بدهید و به زیر آن ببرید.

قدم سوم:
یکبار دیگر لبه پهن را برروی قسمت جلوی لبه باریک کروات بگذرانید.

قدم چهارم:
انتهای آن را مانند شکل از حلقه ایجاد شده عبور بدهید.

قدم پنجم:
جلوی این گره شل را با انگشت سبابه خود نگه دارید و انتهای پهن کروات را از زیر قسمت جلوی حلقه بگذرانید.

قدم ششم:

انگشت خود را بردارید و بادقت گره را محکم کنید. با نگه داشتن لبه باریک و جابجا کردن آن، گرهکرواترا نسبت به یقه مرتب کنید.